தரை ஏறிய மிதிலி.தனியாகிய தாழ்வு. தமிழ்நாட்டில் மழை.உங்களுக்கு எப்போது?

*18.11.2023-4AM வானிலை ஆய்வறிக்கைகள்

பதிவேற்றுதல் மற்றும் பகிர்தல் உதவியாளர்கள்

ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாடு

தீவிரமாகும் மழை.டிசம்பர் மேலும் தீவிரம்..உங்களுக்கு எப்படி?

அறுவடை,உலர்த்துதல்,பூச்சி விரட்டி அடித்தல்,பணிகளுக்கு வானிலை

வங்கக்கடல் மீனவர்களுக்கு காற்று எச்சரிக்கை

https://youtu.be/5CU6tPqzgUU

தென் மாநிலங்கள் வானிலை எப்படி?

https://youtu.be/nHllEOSQRuA

இலங்கை வானிலை எப்படி?

https://youtu.be/fsWVF6UD-6c

வானிலை அறிந்து பணி செய்தலும் திட்டமிடுதலும் உங்களுக்கு இலாபம் தரும்

பதிவேற்றுதல் மற்றும் பகிர்தல் உதவியாளர்கள்

உங்களுக்கு பணி செய்ய மட்டும் வானிலை அறிவியல் மற்றும் உழவன் YOUTUBE CHANNELயை பார்க்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *